Stránky zpravodaje Dubáček

Základní informace

 

 >> Na úvodní stránku <<

 

§1

Zaměření zpravodaje

Zpravodaj Dubáček je zaměřen na informování široké veřejnosti, zejména však obyvatele a návštěvníků města Dubá, jakožto i subjektů působících na správním území města Dubá a jeho blízkém okolí (dále jen na území), popřípadě i mimo něj a to o aktuálním a historickém dění na zmíněném území.

 

§2

Forma zpravodaje

Zpravodaj Dubáček je vydáván v tištěné formě ve formátu brožury velikosti A4 zpravidla s 20-ti stranami, měsíční periodicitou a s termínem vydání prvního dne každého měsíce kalendářního roku.

 

§3

Vydávání anonymů a problematických článků

Na základě výsledku ankety čtenářů zpravodaje Dubáček, která byla uskutečněna v měsíci březnu roku 2005, redakční rada přijala následující směrnici: Příspěvky doručené redakci, nebo předložené jejími spolupracovníky, nepodepsané jménem a příjmením autora se nebudou zveřejňovat, pouze bude do zpravodaje uvedena informace o tom, že byl do redakce nějaký nepodepsaný příspěvek doručen, čeho se týkal a že je k dispozici v podatelně MěÚ Dubá k nahlédnutí. Všechny ostatní příspěvky budou analyzovány a pokud některý bude obsahovat ve svém základě rasové, sexuální, sexuálně orientační, jazykové, náboženské, politické nebo národnostní či sociální útoky nebo náznaky pomluvy, pak si redakce vyhraňuje právo takový příspěvek:

a) nevydat;

b) redakčně upravit a vydat po autorizaci jeho pisatelem, například vynecháním částí obsahující výše uvedené útoky či náznaky pomluvy;

c) vydat neupravený, avšak jedině se souhlasem osoby, která je úrokem či náznakem pomluvy dotčena nebo zároveň s její reakcí.

 

§4

Zařazování příspěvků do zpravodaje

Všechny příspěvky došlé do redakce zpravodaje budou před vydáním seřazeny podle následujících priorit:

1) Soulad témat příspěvků se zaměřením zpravodaje, tedy hlavně souvztažnost témat příspěvků ke správnímu území města Dubá.

2) Naléhavost a aktuálnost sdělení obsažených v příspěvcích.

3) Časový sled doručení příspěvků do redakce zpravodaje.

Z takto seřazených příspěvků redakční rada sestaví zpravodaj. Pokud do připravovaného vydání některé příspěvky vzhledem k omezené kapacitě zpravodaje nebude možné zařadit, bude jejich zveřejnění odloženo do příštího vydání zpravodaje. V následujícím vydání se však již stanovená priorita příspěvku ruší a stanovení priorit a seřazení příspěvků probíhá znovu. Může tak dojít i k situaci, že vydání některého příspěvku bude odkládáno tak dlouho až jeho obsah pozbude aktuálnosti a on tak nebude vydán vůbec.