Stránky redakční rady zpravodaje Dubáček

 

Návrhy

 

Nahoru

 

 

 

Listopad - prosinec 2004

 

Vážení zastupitelé.

 

Blíží se konec roku, období hodnocení a příprav na příští rok. My členové redakční rady zpravodaje Dubáček se mimo to také připravujeme na změnu grafické i obsahové podoby našeho zpravodaje. Děkujeme Vám tímto za důvěru, kterou nám k řízení tohoto významného informačního a komunikačního média dáváte.

 

Doufáme, že změny, které pro Vás připravujeme, přijmete kladně a že budete na svůj zpravodaj hrdi. Tyto změny se budou týkat jednak jemných - dalo by se říci kosmetických, úprav zpravodaje, v nichž si dovolíme věnovat o něco více času tvorbě obrazových koláží, aby se v Dubáčkovi objevilo více kreseb a drobných grafických vylepšení - ale i přístupu ke čtenářům, jelikož jsme pro ně připravili zjednodušení komunikace pomocí nově založeného dubského internetového informačního a zpravodajského serveru NET Dubáček (http://netdubacek.euweb.cz).

 

Konečné schválení připravovaných změn proběhne na schůzce redakční rady v pondělí 20.12.2004. Bude nám ctí, pokud se jí budete chtít také zúčastnit a pomoci nám při rozhodování.

 

 

K poděkování jsme však nuceni připojit také následující žádost:

 

Počet členů redakční rady (tedy těch, kteří rozhodují o podobě zpravodaje) ubývá. V průběhu roku 2004 nás opustili celkem čtyři členové: paní Mašková, pan Matějovič, paní Matějková a paní Třísková a my velmi dobře tušíme čím to je.

 

Již dlouho se za pomoci zveřejňování výzev snažíme nalézt další redaktory, tedy ty, kteří by nám pomohli při pravidelné tvorbě příspěvků do zpravodaje. Avšak bez úspěchu. Jediným novým přispěvovatelem se stal pan Jan Kilián, který má i zájem stát se členem redakční rady.

 

Důvody, které vedou ke snižování zájmu o pravidelné přispívání do zpravodaje a také i o pravidelné navštěvování redakčních rad (které se konají zpravidla jednou měsíčně) spatřujeme v tzv. "nevděčné činnosti", kterou se taková práce v poslední době stává.

 

Redakční rada se totiž potýká s problémem, že se nemá kde sejít. Doba, kdy se setkáváme, je pondělí odpoledne v 16.30 hodin. To však na úřadě končí pracovní doba a úřad se zabezpečuje poplašným zařízením. Proto a zejména proto, že špatně funguje komunikace vydavatele s redakcí a nám je celkem "proti srsti" se něčeho neustále dožadovat, se uchylujeme do restaurací, což jak sami uznáte, není to pravé prostředí pro rozhodování (vždyť ani vy se tam nescházíte).

 

Pro naše opravdu dobré a dynamické rozhodování (prostě řečeno, aby se jednání zbytečně netáhla a "neotravovala") bychom potřebovali jednat v klidu bez hlučící televize a při jednání nahlížet do PC a popřípadě se i jím připojit na internet. Takové zázemí nám však MěÚ Dubá již neposkytuje.

 

Žádáme Vás tedy o zlepšení podmínek pro fungování redakční rady a to zajištěním zázemí pro uskutečňování schůzek redakčních rad.

 

Zmíněná nevděčnost činnosti redaktorů zpravodaje (tedy ne těch, co rozhodují o podobě zpravodaje, ale těch, co již konkrétně do zpravodaje přispívají - a to nejsou a neměli by být jen členové redakční rady), podle nás spočívá v tom, že jejich práce je doposud hodnocena pouze sporadickými písemnými a častějšími ústními kritikami, přičemž tuto činnost odvádí zcela zdarma, ba naopak mnohokráte s celkem vysokými náklady. A protože se jako ocenění nedostalo těmto lidem, lidem kteří podle nás tvoří opravdové hodnoty, ani poděkování....

 

Žádáme Vás o zavedení systému ocenění redaktorům zpravodaje.

To, vzhledem k odvedené činnosti navrhujeme u každého ve stejné roční výši 3000 Kč za rok 2004. Za redaktory v tomto smyslu za rok 2004 považujeme pana Miroslava Jakuše, Zdeňka Dudku, Petru Šolcovou, Jana Kiliána a Kamila Matějoviče, kteří jsou hlavními  autory kvalitních a pravidelných příspěvků, bez kterých si nedovedeme náš zpravodaj představit.

 

Jiným způsobem odměňování by mohl být např. fixní honorář za řádek strojopisu. Kdyby se takový honorář vyplácel všem přispěvatelům bez ohledu na členství v redakční radě, napomohlo by to jistě i počtu příspěvků z řad občanů – tedy zpětnou vazbu pro Městský úřad.

 

Dále pak navrhujeme pořízení digitálního diktafonu MěÚ Dubá a jeho propůjčování panu Zdeňkovi Dudkovi a dalším zájemcům, aby mohla i nadále pokračovat tradice kvalitních rozhovorů.  Doposud používaný vlastní diktafon p. Dudkovi dosluhuje.

 

Také Vás žádáme o schválení pana Jana Kiliána za člena redakční rady zpravodaje Dubáček

 

A nakonec a to s velkým důrazem navrhujeme zavedení systémové každoroční odměny šéfredaktorovi Dubáčku panu Miroslavu Málkovi na pokrytí neustále rostoucích nákladů na připojení k internetu, bez kterého není schopen s jednotlivými redaktory vůbec komunikovat. Tuto odměnu navrhujeme za rok 2004 ve výši 3000 Kč.

 

Vážení představitelé vydavatele zpravodaje Dubáček, doufáme ve Vaše kladné přijetí našich návrhů, protože velmi silně cítíme, že se pro nás, kdož rozhodujeme o podobě Dubáčka, či do něj přispíváme, situace stává čím dál více neúnosnou. Chceme, aby kritiky a nároky vznášené na náš zpravodaj nezůstaly nevyslyšeny, ale zároveň již nemáme dost sil a ani ochoty pracovat zdarma, natož bez poděkování a pocitu podpory.

 

Doufáme, že se neuchýlíte k nesystémovému řešení, které v případě Dubáčka již jednou vzniklo. Domníváme se, že výše zmíněné ocenění redaktorů povede k trvale udržitelnému rozvoji tohoto dnes již celkem oblíbeného zpravodaje. Je to přece i ve vašem zájmu, neboť jen kvalitní zpravodaj dokáže k občanům přiblížit jim mnohokrát vzdálené informace o Vašem rozhodování a probudit v nich zájem o veřejné dění v obci, se kterým se i my i Vy často potýkáme.

 

Zbylí členové redakční rady

Miroslav Jakuš, Petra Šolcová, Zdeněk Dudka a šéfredaktor Miroslav Málek

 


 

Tento návrh byl částečně schválen a to následujícím statí v usnesením zastupitelstva města Dubá č. 1/2005:

Zastupitelstvo města Dubá projednalo předložený návrh redakční rady zpravodaje Dubáček a rozhodlo poskytnou odměny redaktorům zpravodaje Dubáčku takto: částka, která bude vybrána jako příjem z reklam nad 6 000 Kč, bude rozdělena jako roční odměna dle návrhu šéfredaktora. Maximální celková částka určená na odměny redaktorům však činí 20 000 Kč. Dále rozhodlo poskytnou mimořádnou odměnu šéfredaktorovi zpravodaje Dubáček za rok 2004 ve výši 3 000 Kč.

(hlasy pro: 9, hlasy proti: 1, zdrželo se: 1)

 

Dále bylo na základě tohoto návrhu usnesením č. 2/2005 schváleno ještě následující:

Na návrh redakční rady zpravodaje Dubáček zastupitelstvo města Dubá jmenovalo nového člena redakční rady zpravodaje Dubáček pana Jana Kiliána, bytem Dubá.

(hlasy pro: 8, hlasy proti: 0, zdrželo se: 2)